PRIVATUMO POLITIKA

Įžanga

Duomenų valdytojas – “ŠALNASA“ MB, įmonės kodas: 305221500, tel. nr.: +3706 7050803, el. paštas: info@sirupai.lt (toliau – „Bendrovė“).

Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims (toliau – „Duomenų subjektams“), kurie naudojasi Bendrovės paslaugomis ir produktais arba lankosi Bendrovei priklausančioje interneto svetainėje (sirupai.lt) arba socialinių tinklų paskyrose (Facebook, Instagram ar kitose).
Privatumo politika nustato ir apibrėžia asmens duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslus bei tvarką, renkamų asmens duomenų apimtį, informuoja Duomenų subjektus, kokias teises jie turi.
Naudodamasis paslaugomis, tesdamas naršymą svetainėje, Duomenų subjektas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

Asmens duomenų tvarkymas

Bendrovė renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai perka produktus, užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis.
Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovė įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso.
Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Duomenų šaltiniai

Bendrovė tvarko pačių Duomenų subjektų pateiktus duomenis, kai jie naudojasi Bendrovės paslaugomis arba svetainėmis.
Duomenys gali būti generuojami, kai asmuo naudojasi paslaugomis, pavyzdžiui, WIFI, skambina telefonu, siunčia trumpąją žinutę, elektroninį laišką, užsisako paslaugas ar apsilanko interneto svetainėje.
Asmuo neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, pavyzdžiui, sąskaitų išrašymas, negalės būti suteiktos, jei asmens duomenys nebus pateikti.

Bendrovė asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 1. a) svetainių lankymo statistinių duomenų rinkimo ir paslaugos kokybės bei lankytojų patirties tobulinimo tikslais tvarko šiuos nuasmenintus duomenis: IP adresas, MAC adresas, apsilankymo data, trukmė, lankyti puslapiai, naršymui internete naudojami įrenginiai ir programos, geografinė vieta, amžius, lytis, kalba, bendri interesai ir pan.;
  b) registracijos elektroninėje parduotuvėje tikslu tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, el. pašto adresas, prisijungimo slaptažodis;
  c) tiesioginės rinkodaros tikslu siunčiant pranešimus sms žinute arba elektroniniu laišku tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, el. pašto adresas, telefono numeris;
  d) sąskaitų išrašymo ir apskaitos tikslais tvarkomi šie asmens duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, kvito informacija;
  e) prašymų ir atsiliepimų administravimo tikslu tvarkomi duomenys: vardas, miestas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
  f) įdarbinimo Bendrovėje tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, miestas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, CV;

Duomenų tvarkymo terminas

Asmens duomenys tvarkomi tiek laiko, kiek reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, bet ne ilgiau nei 5 metus. Asmens duomenys, kuriuos tvarkyti įpareigoja atitinkami teisės aktai, tvarkomi ne trumpiau nei nurodyta minėtuose teisės aktuose.

Duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Duomenų subjektas, pateikdamas Bendrovei savo elektroninio pašto adresą ar telefono numerį, gali sutikti arba nesutikti, kad jo duomenys bus naudojami tiesiogines rinkodaros tikslu.
Šie duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi ne ilgiau nei 5 metus nuo jų tvarkymo pradžios.

Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams

Bendrovė tvarkomų duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo, išskyrus teises aktų nustatytą tvarka arba teisėsaugos institucijoms, siekiant ištirti teisės aktų pažeidimus.
Bendrovė duomenis perduoda duomenų valdytojams, jeigu duomenis tvarko jų pavedimu, pavyzdžiui, kredito paraiškos pateikimas, mokesčių surinkimas, mobilaus ryšio operatoriaus sąskaitos papildymas ir pan.
Bendrovė perduoda duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu.
Bendrovė gali teikti duomenis teismui arba valstybės institucijoms atsakydami į jų prašymus ir tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį / liudijimą.
Duomenys gali būti teikiami ir kitoms šalims, jeigu yra aiškus Duomenų subjekto sutikimas.

Duomenų tvarkytojai

Duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos paslaugas, rinkodaros ir ryšių su klientais valdymo sistemos paslaugas.
Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, siekia užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.
Duomenų tvarkytojai, teikiantys duomenų centro paslaugas, yra įsisteigę ne Europos Sąjungoje.

Duomenų saugumas

Bendrovė įgyvendina ir nuolat atnaujina atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Slapukai

Siekdami pagerinti naršymą Bendrovės svetainėse, naudojame slapukus (angl. „cookies“) – nedidelės tekstines informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos asmens kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas.
Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršykles nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po viena. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikru interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Svetainės lankytojų statistika

Apibendrintus statistinius duomenis apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų elgseną Bendrovei teikia trečiosios šalys, pavyzdžiui, „Google“, „Facebook“.

Nuorodos į kitas svetaines

Vartotojų patogumui ir informacijai Bendrovės svetainėse gali būti nuorodų į kitas svetaines. Bendrovė neprisiima atsakomybės už tokių svetainių privatumo politikos nuostatas, pateiktos informacijos turinį bei veiklą. Rekomenduojama susipažinti su kiekvienos svetainės privatumo politikos nuostatomis atskirai.

Duomenų subjektų teisės

Duomenų subjektai turi šias teises:
a) teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
b) teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
c) teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;
d) teisę nesutikti, kad butu tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
e) teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;
f) teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
g) teisę reikalauti, kad tvarkomi asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma;
e) teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų subjektas, Bendrovei pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti Bendrovei rašytinį prašymą (toliau – „Prašymas“) dėl jo teisių įgyvendinimo. Bendrovė, gavusi duomenų subjekto Prašymą, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto Prašymo gavimo dienos pateikia atsakymą.

Duomenų subjektas gali kreiptis šiais būdais:

El. Paštu: info@sirupai.lt arba mob. tel.: +3706 7050803